Archeologisch onderzoek Groenmarkt – Trudoplein


 • maart 2024 – Het onderzoeksrapport over de archeologische opgravingen op de Groenmarkt en het abdijplein is klaar. Het was een hele klus voor de archeologen van het archeologisch bedrijf Aron uit Bilzen om dit te schrijven. Het eigenlijk rapport telt 224 blz. en de bijlagen liefst 772 blz.. Wie beide publicaties graag wil lezen mag de ons altijd contacteren op ons contactadres. U krijgt dan de twee bestanden toegestuurd!

 • 2 december 2019 – De archeologische opgravingen op de Groenmarkt zijn stopgezet. De strook tegen de Onze-Lieve-Vrouwkerk wordt niet meer onderzocht om zo de afwerking van het plein niet te vertragen. Het is nu afwachten op de resultaten van het archeologisch onderzoek.
 • 19 juni 2019 – De archeologen hebben nu alle muurresten van de Klerkenkapel bloot opgegraven. De volgende weken wordt de vloer verder uitgegraven. 
 • 14 mei 2019 –  Het eerste vak op de Groenmarkt is archeologisch volledig onderzocht. De Archeologen zijn nu opgeschoven richting Klerkenkapel.
 • 10 april 2019 – De opgravingen op de Groenmarkt van Sint-Truiden hebben een belangrijke vondst aan het licht gebracht. De archeologen hebben funderingen blootgelegd van de klerkenkapel, een 13de-eeuws gebouw dat dienstdeed als begraafplaats van de toenmalige Truiense elite. De komende weken zullen verdere onderzoeken hierover uitsluitsel geven. Gelijktijdig start ook een tentoonstelling met enkele markante vondsten die de voorbije maanden aan de oppervlakte kwamen.De archeologische opgravingen aan de Groenmarkt gaan vlot vooruit. De onderzoekers hebben al meer dan 900 menselijke skeletten in de werfzone aangetroffen. De overgrote meerderheid van de vondsten dateert van de 17de tot 18de eeuw. De rest is ouder, vermoedelijk 12de- tot 16de-eeuws.Stedelijke machthebbers
  Ook zijn de archeologen enkele dagen geleden op fundamenten van de zogenaamde klerkenkapel gebotst. Volgens geschiedkundige bronnen is dit bouwwerk terug te voeren tot de 13de eeuw. Het gebouw werd in 1775 afgebroken en gereconstrueerd, maar de restanten die nu aan het licht kwamen zijn weldegelijk afkomstig van de kapel in zijn oorspronkelijke vorm. De klerkenkapel is een zogenaamde elitekapel en fungeerde dikwijls als begraafplaats voor de stedelijke machthebbers uit die tijd. Het is dus niet uit te sluiten dat de onderzoekers binnenkort een skelet zullen blootleggen dat toe te schrijven is aan een bekend historisch figuur uit onze stad.Mini-expo met skeletten
  Dat zullen de verdere opgravingen moeten uitwijzen. Deze week wordt de opgravingsput alvast verder uitgediept. Daarnaast zullen enkele ontdekkingen uitgestald worden in de inkomhal van het stadhuis op de Grote Markt. Deze mini-expo toont onder meer twee integrale skeletten – van zowel een vrouw als een man – die zich enkele weken geleden nog onder de Groenmarkt bevonden.

  De archeologische opgravingen zijn hoe dan ook een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over de geschiedenis van onze middeleeuwse stad. Nader onderzoek – dat wel nog een tijdje in beslag zal nemen – kan ons bijvoorbeeld meer leren over conflictperiodes of bepaalde epidemieën die zich in Sint-Truiden hebben voorgedaan.

  informatie en tekst – stedelijke informatiedienst Sint-Truiden     011 70 15 50  of info@sint-truiden.be

 • 17 januari 2019 – Hoe gaan de opgravingen op de Groenmarkt in hun werk? meer info hier
 • 31 december 2018 – Tussentijdse resultaten en (voorlopige) interpretatie van het archeologisch onderzoek. Sinds de start van de opgraving werden ca. 160 sporen geregistreerd. Hiervan zijn er 61 als nog (deels) bewaarde graven te benoemen. Daarnaast werden restanten van een groot gebouw aan de noordzijde van de werkput aangetroffen. De overige sporen zijn (paal)kuilen, loopvlakken en uitbraaksporen van postmiddeleeuwse oorsprong. Nagenoeg de hele aangelegde werkput wordt in beslag genomen door een begraafplaats welke historisch gezien binnen het Vrijthof van de abdij, of de abdijtuin gelegen was. Alle graven zijn, naar christelijke traditie, W-O georiënteerd. Het merendeel van de individuen was in een kist begraven. Eén grafcontext viel op, deze bestond uit een in kalksteen en mortel uitgevoerde grafkelder die aan de binnenkant met rode verf was afgewerkt. Dergelijke contexten wijzen op begraving van individuen van hogere status. De begraven populatie lijkt divers, er werden op heden zowel kinderen, mannen en vrouwen van verschillende ouderdom aangetroffen. Dit wijst er op dat de begraafplaats niet enkel gebruikt werd door geestelijken. Hoe deze relatie tussen abdij en stad zich uit is op heden nog erg onduidelijk. De opgraving op de Groenmarkt zal hier vermoedelijk een beter beeld van kunnen geven. Bij het buiten gebruik stellen van de begraafplaats werd het terrein verhard en opgehoogd. Tevens werd ter hoogte van de abdijtoren een gebouw opgetrokken dat de oude hoek met de Diesterstraat vormde. Hieruit bleek dat (minstens) één ruimte onderkelderd was. Het aanpassen van de kelderruimte wijst alleszins op een schijnbaar grootschalige verbouwing. klik hier voor een foto
 • 29 november 2018 De archeologen hebben de voorbije dagen vooral gewerkt aan het beter interpreteren van alle vondsten die blootgelegd zijn tijdens het onderzoek. Zo werden er resten aangetroffen van een gebouw dat tegen de abdijtoren en het poortgebouw gelegen was. De kelder hiervan is nog gedeeltelijk bewaard. Het gebouw komt al voor op oude tekeningen (ca 1700), maar kan ook ouder zijn. Het geheel werd waarschijnlijk in de 20ste eeuw afgebroken. De gevonden graven werden aangetroffen op een geringe diepte, wat erop wijst dat er in de 20ste eeuw een aanzienlijk stuk van het terrein werd afgegraven tot op het huidige niveau. Er werden in totaal 14 graven met menselijke resten aangetroffen, over het geslacht of de leeftijd van de individuen kan er nog geen uitspraak gedaan worden. Waarschijnlijk zullen er in de buurt ook nog middeleeuwse menselijke resten kunnen aangetroffen worden.
 • 21 november 2018 – Bij de opgravingen op het Trudoplein kwamen de voorbije weken een 7-tal middeleeuwse graven aan het licht. Hiervan werden er al vijf blootgelegd. De andere grafkuilen zullen verder onderzocht worden door de archeologen van ARON bvba. De begravingen zijn naar christelijke traditie oost-west georiënteerd. Het is nog even wachten voor we de precieze ouderdom van de skeletten en de reden van hun begraving op die plaats zullen kennen. Er weren ook een aantal muurresten gevonden die waarschijnlijk met de bebouwing op deze plaats tot in 1904 te maken hebben. klik hier voor een foto.